Napi bibliaolvasó

Bevezető

A 2024. ÉV VEZÉRIGÉJE

„Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” (1Kor 16,14)

Nem lehet megszokni, hogy Isten igéje a kegyelmet kapott embernek olyan követelményeket állít, amelyeket saját erőből képtelen teljesíteni. Kegyelem, hogy nem ezek nem teljesítése miatt van örök kárhozat, és az is kegyelem, hogy nem ezek teljesítése miatt részesedünk az örök életben, hanem Jézus Krisztusért a belé vetett hit által. Neki van joga szeretetre biztatni. Ritkán használatos a „minden” szó, hogy ha megbecsüljük, amit jelent. S itt helye van. Nem válogathatunk a dolgok között, hogy mit végzünk szeretetben, és mit nem. Mindent szeretetben kell véghezvinni. Azt is jelenti ez, hogy nemcsak elkezdeni kell szeretetben mindent, hanem egészen a végéig szeretni. Ehhez benne kell élni Isten szeretetében és szeretésében, s ugyanígy a felebarát szeretésében. Ne a kényszer és ne az érdek motiváljon, hanem az, amit Jézus tett érted szeretetből. Az, hogy meghalt érted, amikor még el sem követted az első vétkedet. A kegyelem régóta várt, ragadd meg, és szeress mindenkor úgy, ahogyan Jézus tette! „Szerette övéit e világban, szerette őket mindvégig.” (Jn 13,1b)

Ajánlott igeszakasz: Jn 13.

Kohn Zsolt főtitkár

Mai 2024. Június 17. Hétfő,

2Móz 13,17–22

„Nem távozott el a felhőoszlop nappal, sem a tűzoszlop éjjel a nép elől.” (22. v. Károli)

Az olvasott részben háromszorosan kegyelmez Isten: megkíméli a népet a harctól (17. v.), emlékezteti őket a József hitére és a nép négy évszázaddal korábban tett ígéretre, hogy ha majd kivonulnak, akkor az ő csontjait is vigyék magukkal az ígéret földjére (19. v.), valamint Isten állandó jelenléte nyilvánvaló előttük a felhőoszlopban és a tűzoszlopban (21–22. v.). Nem így van-e a mi életünkben is? Isten Jézusban előbb szeretett bennünket, és számtalan küzdelemtől, felesleges csapdától megóvott, emlékeztetett az előttünk járók hitére, és igéjében, vezetésében és a bizonyság fellegében folyamatosan közölte velünk önmagát. Ha nem így van, akkor itt az idő, kérd te is Jézus Krisztus szabadítását! Ha pedig így van, akkor tölts ma pár perced imádságban, hogy az Úr mutassa meg neked, hogy miben óvott meg, emlékeztessen a hit ajándékára, és mutassa meg vezetését a Lélek által!

Ajánlott igeszakasz: Zsid 11,22–40

Tegnapi

„Őrizd meg lelkemet és szabadíts meg engem; ne szégyenüljek meg, hogy benned bíztam.” (Zsolt 25,20 Károli)

„Ne szégyenüljek meg, Uram, hogy Benned bíztam!” Valóban, minden irányból körülvesznek az ellenségek. Ellenségek, versenytársak, álbarátok, hírek, kétségek, szűkölködések, hazugságok, próbák. Vádolnak, hogy nem vagy elég jó, hogy hűtlen lettél, hogy valami baj van veled. Nyomás alá helyeznek, hogy „Átkozd meg Istent, és halj meg!” (Jób 2,9b) Valóban, Uram, kérünk, esedezünk, ne kelljen megszégyenülnünk, mert benned bíztunk, hiszen minden utad kegyelem és hűség. Ne kelljen megszégyenülnünk, akik a betegágyon a te szent nevedet hívjuk segítségül, ne kelljen megszégyenülnünk, hogy hozzád futottunk! Ne kacagjanak rajtunk, hogy nem tartottunk a világ fiaival a hazugságban, a szerzésben és a vágyak hajszolásában. Legyél te az én ártatlanságom, legyél te az én igazságom! Jézusom, az igazság benned van, általad tapasztalható meg, engedd, hogy átéljem!

Gellén Márton

Zsolt 53.

„Oh, vajha eljönne Sionból Izráelnek a szabadítás! Mikor az Úr visszahozza az ő népének foglyait, örül majd Jákób és vigad Izráel!!” (7. v. Károli)

„Mindnyájan elhajlottak, és valamennyien megromlottak…” (4. v.) - szokás a bűnös világot így jellemezni. Meg is nyugodhatunk, hogy bezzeg mi milyen derék, jó templomjárók vagyunk. Úgy teszünk, mintha a világ gondolati, érzelmi, hangulati világa ne lenne ránk hatással, aztán megdöbbenünk, és a világ fiaival együtt kérdezzük, hogy hogyan történhetett ez vagy az a szörnyűség a 21. században? Nagyon egyszerűen úgy, hogy az utolsó időkben az Istentől való elszakadás morális tudatlansága és spirituális sötétsége az egyre fejlettebb eszközök birtokában lévő emberiséget korábban nem ismert mélységekbe taszítja. Az önmegváltás lehetetlen. Más megoldás nincs, csak a Sionról, vagyis az Isten jelenlétéből jövő szabadítás. A fogságból való szabadulás képe Dávid idején még távoli jövő, de előképe a minden népből kihívott Isten-népe Jézus Krisztus általi szabadításának. Ez az örömüzenet minden honfitársunkra, minden csak névleg keresztyénre, a szomszédunkra, sőt, önerőből megválthatatlan magamra is vonatkozik!

Ajánlott igeszakasz: Róm 11,25–27

Online Biblia

A Biblia (koiné görög βιβλίον tekercs szóból) azoknak a könyveknek a gyűjteménye, amelyeket a zsidóság és a kereszténység Istentől sugalmazottnak és ennek okán szentnek fogad el, tehát a hit és az erkölcs területén általános mércének tekint. A teljes Bibliát szent jellegéből adódóan keresztény Szentírásnak is nevezik. A zsidó és a keresztény Biblia terjedelme nem azonos, mert a Biblia könyveit meghatározó kánont nem egyformán határozták meg. Így a héber Biblia – a Tanakh – azokat az Izrael népének adott isteni kinyilatkoztatásnak tartott írásokat tartalmazza, amelyek a kereszténység előtti időben, Izrael vallási közösségében keletkeztek. A kereszténység is szentnek és sugalmazottnak vallja a zsidóság Bibliáját, de mellettük ugyanilyen isteni tekintélyt és kötelező mércét tulajdonít azoknak az 1. században keletkezett írásoknak, amelyek Jézus életéről és tanításáról „tanúskodnak”, és amelyeket a hagyomány szerint az apostolok vagy azok tanítványai írtak, vagy jegyeztek le. Így a kereszténység két részre osztja a Bibliát: a zsidó Bibliát magában foglaló Ószövetségre (Ótestamentum) és az apostoli írásokat tartalmazó Újszövetségre (Újtestamentum). Gramatának, azaz Írásoknak nevezték az ószövetségi és újszövetségi könyvek együttesét. Wikipédia

Online Biblia


Imatémáink

Időseinkért

Idős tagjainkért, és különösen a betegegért akik már nem tudnak részt venni alkalmainkon...

Fiataljainkiért

Az utánunk jövő generációnak nagy szüksége van, hogy imádságban hordozzák...

Imatémáinkról bővebben


Lelkiszolgálat háza


Elérhetőség

Országos Központ - Piliscsaba

Cím: 2081 Piliscsaba, Kálmán Király útja 16.
Telefon: +36-20-381-60-62
Bankszámla száma: 11708001 – 20525725
Bethánia C.E. Szövetség Adószáma: 19022455-1-13