01-07 Zsolt 96

január 07.

2. hét 

“Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala.” (Kol 3,17)  

Az utóbbi időben sokat fogalalkozom a régi és az új ember természetével és annak harcával. A szellemi vagy lelki harc módszereivel és fegyverzetével. Pál apostol a kolloséi gyülekezetnek a 3. rész első szakaszában erről ad világos tanítást. A téma kutatása közben nagy kincsre találtam saját életem számára. Tudatosult bennem sok minden. Világosabb lett számomra az, amit eddig is tudtam, hogy a krisztus-követésem nem játszótéren vezet keresztül, hanem egy harctéren. Szellemi harctéren nem lehet testi fegyverekkel küzdeni, ha az én Uramnak tetsző életet akarok élni! (2Tim 2,4–5) Már pedig én emellett döntöttem! A szabályok nem testiek, hanem lelkiek és erősek arra, hogy mindent, amit csak cselekekszem szóval vagy tettel, az ő nevében tegyem. – A régi élet természeténél fogva képtelen vagyok erre a “minden”-re! Ahogyan az apostol írja a rómaiknak a 7,18-ban. De az isteni természet által, amelyet az újjászületés által kaptam, minden lehetséges.  Szívem hálával teljes az Istennek és Atyának Jézus Krisztus által.

Gyurkó József lp.

„Ujjongnak majd az erdő fái mind az ÚR előtt, amikor eljön, mert eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket.” (Zsolt 96,13) 

Ezt a zsoltárt az Úr királyságáról szóló zsoltárok között tartjuk számon. Az első bevezetésben a zsoltáríró az egész földet szólítja fel arra, hogy új éneket énekeljen az Úrnak. A zsoltárnak a második bevezetése úgy veszi át a Zsolt 29,1 és köv. szavait, hogy már nem a mennyei lényeket (az istenfiakat) szólítja fel Isten magasztalására, hanem a népek családjait. Egyben felszólítja a népeket arra is, hogy hódolatuk jeléül ajándékokat vigyenek az Úr „udvaraiba”. A himnusznak második fő része Isten népének missziói kötelességével kezdődik. A népek között kell hirdetnie, hogy uralkodik az Úr. Ennek a mondatnak az állítmánya befejezett tényt rögzít, amely így fejezhető ki: „Király lett az Úr” idő felett álló értelemben, hiszen Ő örök Király. Ateremtő Isten helyreállítja a világ rendjét, és pedig ítélet által. Ítélete nem önkényes, hanem jogos és igazságos . Ennek nemcsak az emberek örülnek, hanem az egész teremtett világ is. A zsoltár utolsó verse az Úr eljövetelét hirdeti. Ez az örömüzenet az Újszövetségben Jézus Krisztus igehirdetésének a középpontja (Mt 3,2).

 

 

Ajánlott igeszakasz: Zsolt 144
http://www.parokia.hu/bible/